Trai gái hân hoan rộn nói cười
Chia phôi trách oán chẳng một lời
Tháng năm tuy nóng giỏ mạch nhẹ
Dưới mái xạc xào tiếng róng xe
Tằm dại làm kèn người chẳng lấy
Con ngài giữa lá bỗng ra đời
Lúa gặt về sân, khăn tại trục
Biết là phải nộp hết cho quan
Còn đâu hi vọng nuôi thân nữa
Thoát sao khỏi bán nghé ra thành
Nhà nông ăn mặc không dày mỏng
Không thấy cửa quan những sướng vui

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)