Trời oán thù chi với chúng ta?
Thường năm bão lụt mãi không tha.
Áo tơi ướt át, người ra quái,
Cồn bãi mênh mông, nước nuốt nhà.
Bèo sậy được mùa thâu lá rụng,
Cá rồng sẵn dịp bắt thây ma.
Mùa màng ngó đã không trơn ráo,
Hỏng tháng mười rồi ngóng tháng ba!


(1933)

Nguồn: Thơ văn Phan Bội Châu, NXB Tổng hợp Đồng Nai, TP HCM, 2008