Sớm kêu con cày bừa từ sáng
Trâu gầy gò không ráng được lâu
Người đời có biết khổ đâu
Cho rằng lúa tự ruộng sâu sinh tồn

tửu tận tình do tại