Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (119 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 10/05/2014 13:29 bởi tôn tiền tử
Nhan Nhân Úc 顏仁郁 tự Văn Kiệt 文傑, người Tuyền Châu, làm quan cho Vương Thẩm Tri 王審知 (862-925) làm Quy Đức trường trưởng. Thơ còn 2 bài trong Toàn Đường thi.