Sớm nghe người nói về phong thổ
Thân này muốn được đến Mân Trung
Ngòi xuân nước gợn hoa trà trắng
Lũng hạ mây vương trái vải hồng
Sông núi Cửu Giang ngăn hiểm yếu
Ngõ đường Bách Việt thuận lưu thông
Đêm xem đồ bản bên song bắc
Tay tự đề thư gửi đến ông

tửu tận tình do tại