Hè đỏ lan can tựa núi xanh
Đất bụi nhân gian khó đến gần
Gió xuân không sức cho hoa lựu
Nên sắc màu như đào hạnh thâm

tửu tận tình do tại