Hoa vẫn nở dầu đồ my ngã đổ
Bệ lệ dời vì tường sập đá nghiêng
Chính nơi đây ta đã say nhiều bận
Thơ vịnh mai cùng viết buổi tất niên

tửu tận tình do tại