Đài Chương Hoa trăng xuân gió đẩy
A mẫu nhà thanh điểu mời hai
Liễu buông buộc ngựa cửa cài
Qua tường đào nở thắm tươi đón người
Mây rủ má thoa ngời mái tóc
Ngọc lồng sa áo khoác tay gầy
Đời người thương cảm đừng gây
Châu gần đâu phải biển Tây cách vời

tửu tận tình do tại