Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)
Tạo ngày 25/08/2014 14:34 bởi tôn tiền tử
Triều Xung Chi 晁沖之 năm sinh và mất không rõ, tự Thúc Dụng 叔用, Đạo Dụng 用道, người Cự Dã (nay thuộc tỉnh Sơn Đông), là em họ của Triều Bổ Chi 晁補之, cha của Triều Công Vũ 晁公武 đời Nam Tống. Ông thi cử không đỗ, sau ẩn cư tại Dương Địch (nay thuộc tỉnh Hà Nam), người đời gọi là Cù tỳ tiên sinh 具茨先生. Ông có giao kết với Lữ Bản Trung 呂本中, và cũng từng có giao thiệp thơ từ với danh kỹ Lý Sư Sư 李師師. Năm Chính Hoà, ông làm Đại Thịnh phủ thừa. Tác phẩm có Cụ tỳ tập 10 quyển, Triều Thúc Dụng từ 1 quyển, nay đã thất truyền.