Công danh bỏ vì tuổi già đã đến
Trên đường dài cưỡi ngựa ốm một mình
Đến cô thôn sớm mai còn đèn lửa
Biết có nhà đọc sách suốt ban đêm

tửu tận tình do tại