Người đời há phải hợp nhau hoài,
Lưu lạc cùng sầu gẫm cũng hay.
Tống biệt tự do quyền hạn hẹp,
Sân lao nửa bước cách trời mây!


Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951
tửu tận tình do tại