Bình Tây trấn Bắc sử nghìn thu,
Áy cỏ mờ rêu đất một u!
Ấy dũng ấy trung là thế thế!
Mà ân mà nghĩa ở mô mô!
Chim gào hờn sót xuân ầm ĩ;
Hùm thét oai lưu gió vụt vù,
Cái chuyện anh hùng ai giở đến,
Hồ Tây còn vẳng tiếng chuông bu.


Thực Nghiệp, 1921

Lê Chất (1769-1826) là danh tướng của triều Tây Sơn, sau hàng theo Nguyễn Ánh. Sau khi nhà Nguyễn cầm quyền trong toàn cõi Việt Nam, thì Lê Chất được cử làm trấn thủ Bắc Hà. Sau vua Minh Mạng nghe lời gièm pha của bọn gian thần, kết án “bất trung bất chính, đại ác đại gian” và xử lăng trì. Song lúc kết án thì Lê Chất đã chết rồi, triều thần đình nghị nên “bổ áo quan lục thây, khiêu thủ để thị giới”. Vua Minh Mạng giảm việc quật mả, giết thây mà chỉ san bằng mộ và khắc bia dựng lên trên với những hàng chữ lớn “Chỗ này là nơi Lê Chất phục pháp”. Chỗ ấy nay gần vườn Bách Thú, Hà Nội. Người đời sau thương tình đắp một nấm nhỏ, lâu ngày đã “áy cỏ mờ rêu”.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]