Tuổi già thêm bệnh hoạn
Kháng chiến thấy thừa ta
Mối sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra.


1952

In trong Giai phẩm mùa thu, tập III.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]