謝北使馬合謀,楊廷鎮其一

馬頭萬里涉溪山,
玉節搖搖瘴霧寒。
忽睹十行開鳳尾,
宛如咫尺對龍顏。
漢元初紀時方泰,
舜歷新頒德又寬。
更得二公誠款款,
卻添春色上眉間。

 

Tạ bắc sứ Mã Hợp Mưu, Dương Đình Trấn kỳ 1

Mã đầu vạn lý thiệp khê san,
Ngọc tiết dao dao chướng vụ hàn.
Hốt đổ thập hàng khai phượng vĩ,
Uyển như chỉ xích đối long nhan.
Hán nguyên sơ kỷ trời phương thái,
Thuấn lịch tân ban đức hựu khoan.
Cánh đắc nhị công thành khoản khoản,
Khước thiêm xuân sắc thướng mi gian.

 

Dịch nghĩa

Ruổi ngựa vượt qua muôn dặm núi khe,
Cờ ngọc tiết rung rinh sương khói lạnh lùng.
Mở cờ chiếu đuôi phượng ra chợt thấy mười hàng chữ,
Hệt như được đứng trước mặt rồng chỉ cách gang tấc.
Triều Hán lúc mở đầu là thời yên vui,
Lịch vua Thuấn mới ban, đức độ khoan hậu.
Lại được hai ông có lòng thành,
Càng thêm vẻ xuân hiện trên nét mày.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Khe núi muôn trùng ngựa ruổi rong,
Tay vung cờ tiết, khói mù xông.
Mười hàng bỗng chốc bày đuôi phượng,
Gang tấc in như thấy mặt rồng.
Đầu buổi Hán nguyên thời thịnh đạt,
Mới ban Thuấn lịch đức khoan hồng.
Hai ngài lại sẵn tình chân thật,
Tươi tắn ngươi tôi, hớn hở lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Vó câu muôn dặm vượt non sông,
Ngọc tiết lung lay khí lạnh lùng.
Bỗng thấy mười hàng tuyên chiếu phụng,
Cũng như gang tấc đối mày rồng.
Thời bình, Hán đổi kỷ nguyên mới,
Đức rộng, Thuấn ban tuế lịch chung.
Lại được Tam công dời bước đến,
Càng thêm xuân sắc nhuận tư dung.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi khe dong ruổi ngựa muôn trùng,
Cờ tiết rung rinh khói lạnh lùng.
Chiếu phượng mở cờ mười lối chữ,
Tấc gang như hệt trước sân rồng.
Mở đầu Triều Hán thời yên thịnh,
Vua Thuấn lịch ban đức thứ dung.
Có được hai người lòng thật tốt,
Càng thêm xuân sắc hiện mày cong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Núi khe dong ngựa muôn trùng,
Rung rinh cờ tiết lạnh lùng khói sương.
Mở cờ phượng thấy chiếu vương,
Hệt như đứng trước điện đường nhà vua.
Đầu triều thời Hán thịnh xưa,
Lịch ban vua Thuấn đức vừa thứ dung.
Hai người lòng tốt vô cùng,
Càng thêm xuân sắc hiện trong mặt mày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời