Vàng đá lòng đơn động chín trùng,
Ngựa quen lối cũ thẳng đường giong.
Xe không ý dĩ lòng liêm tỏ,
Lễ có bao mao chức vụ xong.
Tay chỉ địa đồ triều bắc khuyết,
Miệng truyền thiên chiếu đến Nam ngung.
Chung quân chẳng đợi xin dây lụa,
Muôn dặm Ban sinh thoả vẫy vùng.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.