Tháng chín trời lạnh như thế,
Năm nhuận giục giã tháng dài.
Mưa suốt ngoài trời tịch mịch,
Nước đổ xuống Việt Vương đài.
Gió ngưng tiếng nhạn nghe rõ,
Người đến nói sớm về mai.
Giang sơn đây nơi lưu lạc,
Lên nhìn lúc nào hoa khai.

tửu tận tình do tại