Hồ này riêng chiếm cõi Bồng Lai,
Sen nở nơi đây, sớm nhất loài.
Chỉ tại chốn này nhiều vượng khí,
Hoa riêng nở sớm nhất trần ai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại