Hoan hô sông Đuống sông Hồng,
Khép vành đai lửa phòng không diệt thù.
Cháu con Thánh Gióng rất cừ,
Quật rơi bốn quạ đứ đừ chết ngay.
Tóm cổ giặc lái máy bay,
Giải đi rong phố, biết tay anh hùng.


Bài ca dao này nói về chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Ngày 29 và 30-6-1966, Hà Nội bắn rơi 6 máy bay Mỹ, ngày 26-12-1966 bắn rơi chiếc thứ 54.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002