Ngàn thuở qua rồi mấy kẻ hay
Trong hang còn một bát hương đây
Già rằng Nguyễn thị cùng dân ấp
Đều giúp Trưng Vương diệt cáo cầy
Khi bại Bà Trưng về thuỷ quốc
Tiếp theo tướng Nguyễn náu non mây
Từ sau người xã đi nơi khác
Vẫn cắm chân nhang nhớ nghĩa thầy

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)