Định đô lúc mới ở Hoa Lư
Nối núi cho nên khoét ngũ hồ
Vài chục dặm vây thành bé nhỏ
Hai vương chết yểu dở cơ đồ
Gỗ lim cung thất chìm trong đất
Bậc đá thềm tường trước vẫn trơ
Lác đác các làng rơi gỗ nát
Bắc cầu đi lại nối vi lô


Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)