Tượng đá trời Nam dãi tuyết sương,
Nghìn năm công đức nhớ Trưng vương.
Tham tàn trách bởi quân gây biến,
Oanh liệt khen cho gái dị thường.
Liều với non sông hai má phấn,
Giành nhau nòi giống một da vàng.
Cột đồng Đông Hán tìm đâu thấy,
Chỉ thấy Tây Hồ bóng nước gương.


Đăng trên Đông Dương tạp chí.

[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]