13.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
Từ khoá: Tô Hiến Thành (3)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 13:25

Khinh bề tài hoá, trọng cương thường,
Lòng giãi hai triều một tiết sương.
Mặc bạc trách ai toan đổi trắng,
Chiếu son còn đó dám tham vàng!
Nhà yên, gà mái mai không gáy,
Nước vững, anh con cánh lại giương.
Phò chúa xin ai nên giữ lấy,
Nghìn năm bia miệng có Tô Trương.


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004