Con gái vua Hùng trước đến đây
Đài hương nêu dấu khói nhang bay
Buông màn tắm gội nào ai thấy
Bên nước đền kia mấy kẻ hay
Quê ngoại ân cần làng nhắc nhở
Tình chồng chiều chuộng mắt trông say
Sách ghi chuyện đẹp truyền muôn thuở
Bệ ngọc ban khen chữ chép đầy

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)