Trước thì đánh cá để sinh nhai
Vùng biển nơi nào chẳng tới lui
Dùng mẹo tằm ăn dời nghiệp Lý
Lại đem nhân đức chuyển lòng người
Ban đầu Dương Xá còn nhà cửa
Cá sống theo tên tế tổ trời
Nhớ đến công xưa thờ tự mãi
Nêu lên tộc đảng dưới trần ai

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)