Núi Nga My nước như dầu quyện
Lòng buồn như không bến buộc thuyền
Ngày nào bến Cẩm có buồm?
Xuôi về quê cũ hồn nhiên hát hò

tửu tận tình do tại