Một than ước hẹn chưa tròn
Chia phôi bởi nỗi dập dồn tai ương

tửu tận tình do tại