Giá gác đưa duyên khéo lạ lùng,
Thuyền quyên rầy đã gặp anh hùng.
Vinh hoa đã bõ khi luân lạc,
Ân oán giờ xem chữ thuỷ chung.
Đưa miệng tiểu thư khôn rất mực,
Tạ lòng sư trưởng nặng bao xong.
Mới hay báo phục là thiên đạo,
Mấy kẻ trần gian lọt khỏi vòng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]