Thành Lạc Dương sắp về quan mới
Từ kinh đô phái tới anh minh
Phố phường rồi sẽ phồn vinh
Nhờ ông cai trị an bình bốn phương

tửu tận tình do tại