Quyển một - Đế vương (phần thượng)

Quyển hai - Đế vương (phần hạ)

Quyển bốn - Hiền thần

Quyển năm - Trung nghĩa

Quyển tám