Trọng nghĩa khinh tài, đúng trượng phu
Thế gian đâu thấy dạ Y, Chu
Lâm chung, lời trối như vàng đá
Sánh với gương xưa: Tứ phụ đồ