30/11/2020 00:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tô Hiến Thành
蘇憲誠

Tác giả: Tự Đức hoàng đế - 嗣德皇帝

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Mặc Am vào 25/07/2020 15:09

 

Nguyên tác

義重財輕是丈夫,
伊周心迹世間無。
臨終一語猶金石,
星日爭輝四輔圖。

Phiên âm

Nghĩa trọng tài khinh thị trượng phu,
Y Chu[1] tâm tích thế gian vô.
Lâm chung nhất ngữ do kim thạch,
Tinh nhật tranh huy tứ phụ đồ[2].

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Trọng nghĩa khinh tài, đúng trượng phu
Thế gian đâu thấy dạ Y, Chu
Lâm chung, lời trối như vàng đá
Sánh với gương xưa: Tứ phụ đồ
[1] Chỉ Y Doãn và Chu Công.
[2] Trần Nghệ Tông lâm bệnh nặng, biết rõ Hồ Quý Ly muốn cướp ngôi nhà Trần, bèn sai vẽ Tứ phụ đồ ban cho Quý Ly. Tứ phụ gồm có Chu Công phò tá Chu Thành Vương, Hoắc Quang phò tá Hán Chiêu Đế, Gia Cát Lượng phò tá Thục Hán Hậu Chủ và Tô Hiến Thành phò tá Lý Cao Tông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tự Đức hoàng đế » Tô Hiến Thành