Văn như Siêu, Quát, Tiền Hán không ai,
Thơ đạt Tùng, Tuy, Thịnh Đường chẳng có.