Gương tà nguyệt xế đã ngoài song,
Héo hắt sao trông quá sức trông.
Thương bấy thiết tha lòng héo liễu,
Nhớ thêm vàng vọ má phai hồng.
Vương sầu xiết tưởng chi ngôi bắc,
Đoạn thảm xui buồn vã chạnh đông.
Chàng hỡi biết chăng ai bực bội,
Loan hàng viết thảo tả tình chung.


Bài thơ này được làm theo kiểu lục chuyển hồi văn, nghĩa là có thể đọc theo sáu cách:
1. Đọc xuôi
2. Đọc ngược
3. Bỏ 2 chữ đầu đọc xuôi
4. Bỏ 2 chữ đầu đọc ngược
5. Bỏ 2 chữ sau đọc xuôi
6. Bỏ 2 chữ sau đọc ngược