Ban đêm tràn đầy khe nước chảy,
Tiêu Tương nhằm tây dẫy Hành Sơn.
Bên bờ liễu, ghé thuyền đơn,
Bãi nghiêng, nghe vẳng xóm thôn, tiếng gà.
Vết chân hươu, đồng xa rải rác,
Bãi cá kia, thuyền chặt neo dây.
Tù và báo sáng rồi đây,
Bờ khe xao xác một bầy quạ kêu.