Rường treo thỏ ngọc chấm trang nghiêm,
Cảnh vật đều trời một khắp xem.
Sương nhuộm liễu vàng hoa đóng ngõ,
Tuyết chia mai trắng én dòm rèm.
Hương bay gác nhộn thơ ngâm nhặt,
Địch thổi lầu cao rượu hứng thêm.
Trương quạt bóng theo xe chậm chậm,
Tường đông dệt gấm trúc thưa thềm.

tửu tận tình do tại