Xuôi
Nũng nịu bên gương thú điểm trang
Ngâm thơ phổ nhạc mộng người thương
Tiếng cười sân vắng lay rèm lụa
Bướm lượn buồng loan say gối hương
Từng nhóm nhạn đàn đùa gió sớm
Lập loè đom đóm dạo đêm sương
Bên thềm trăng tỏ ta cùng bạn
Hối tiếc canh tàn nấn ná sang

Ngược
Chẳng tiếc tàn canh nấn ná sang
Trăng treo vằng vặc bóng lan can
Ðẫm sương đôm đốm bay loè loẹt
Ðón gió nhạn chơi liệng họp đàn
Gối mộng phòng êm say bóng bướm
Rèm hoa sân vắng vọng lời nàng
Ðàn ca thơ hoạ người ru mộng
Son phấn phòng the vẳng tiếng loan