Đi sứ Yên kinh vạn dặm xa
Vẫy bút dọc ngang luận chính tà
Hoạn nạn khó phòng, chuyên đối dễ
Thế bừng, họ Trịnh khác Minh gia