Nhung y gột sóng Bạch Đằng trôi
Nam bắc can qua tạm gác thôi
Sáu năm gây dựng, bao công sức
Uỷ thác Tam Kha, uổng nghiệp rồi