Quyển một - Đế vương (phần thượng) bao gồm 20 bài.