Rèm thưa màn mỏng đèn xanh
Sáo kêu inh ỏi chuyển canh mấy lần
Gió mưa sùi sụt, bệnh nhân
Nằm nghe bếp cũng bâng khuâng réo buồn

tửu tận tình do tại