Giống đa tình khoá trong lầu ngọc,
Với ai đêm thanh đằng đẵng?
Ngại ngắm gối chăn uyên phụng,
Bên áo khăn sầu muộn.

Tiếng giốc từ thành nghiêm vẳng vọng,
Bỗng nhiên phá tan con mộng.
Trăng sáng ngoài song, sương nặng,
Nghe hết "Mai hoa lộng".

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.