Luyện câu, đóng cửa: Trần Vô Kỷ
Trước khách, tuôn thơ: Tần Thiếu Du
Chính tự ấm no chưa biết vị
Gió thu rắc lệ đẫm Đằng Châu


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)