Trên bãi mầm dâu đã nảy ra,
Trứng tằm hàng xóm nở năm ba.
Đồi cao cỏ mượt con bò rống,
Đàn quạ rừng thưa điểm bóng tà.

Đường chênh chếch,
Núi gần xa,
Quán rượu nhà ai cờ thướt tha.
Trong thành đào mận buồn mưa gió,
Cỏ dại đầu khe xuân trổ hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.