Ngày lạnh căm căm lọt toả song
Ngô đồng chừng hận những đêm sương
Rượu tàn lại thích hương trà đắng
Mộng dứt riêng ưa thuỵ não hương

Thu đã hết
Ngày vẫn trường
Trọng Tuyên hoài viễn lại thê lương
Chi bằng tuỳ phận say vì rượu
Đừng phụ đông quân nhuỵ cúc vàng


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.