Phạm Nhân Khanh 范仁卿 hiệu Cổ Sơn 古山. Chưa rõ ông sinh và mất năm nào, quê quán ở đâu, chỉ biết đỗ tiến sĩ vào đời Long Khánh (1373-1377), từng được nhà Trần cử đi sứ Trung Quốc, lúc về làm chức Giám tu quốc sử, kiêm An phủ sứ lộ Lạng Sơn. Tác phẩm hiện còn 13 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục.

 

Tuyển tập chung