Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 24/08/2008 02:34

贈南塘公陳經略

胄出三槐舊將門,
家傳衣缽式猶存。
經綸庶務裨元化,
薦引群才奉至尊。
伐叛已曾施遠略,
疏勞旋復拜隆恩。
公門今日春如海,
桃李叢中願托根。

 

Tặng Nam Đường công Trần kinh lược

Trụ xuất tam hoè cựu tướng môn,
Gia truyền y bát thức do tồn.
Kinh luân thứ vụ tì nguyên hoá,
Tiến dẫn quần tài phụng chí tôn.
Phạt bạn dĩ tằng thi viễn lược,
Sơ lao toàn phúc bái long ân.
Công môn kim nhật xuân như hải,
Đào lý tùng trung nguyện thác côn (căn).

 

Dịch nghĩa

Dòng dõi công thần vốn nơi cửa tướng,
Nhà vẫn còn truyền lại về nếp xưa.
Sửa sang mọi việc giúp cho nề giáo hoá của nhà vua,
Tiến cử nhân tài để phụng sự bậc chí tôn.
Khi đi đánh giặc đã từng bầy kế sâu xa,
Lúc thưởng công lao, nhiều lần đội ơn to lớn.
Cửa nhà ông hôm nay xuân rộng như biển,
Hiền sĩ muốn được gần gũi Người.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Dòng dõi trâm anh bậc đại thần,
Nghiệp nhà nếp cũ nặng trên thân.
Kinh luân vì nước rèn phong hoá,
Tiến dẫn giúp vua đúc trí nhân.
Dẹp loạn từng phen dâng sách lược.
Công lao mấy dịp đội long ân.
Ông nay đầy cửa là xuân cả,
Hiền sĩ vui theo đứng chật sân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dòng dõi trâm anh cửa đại thần,
Nếp nhà truyền lại gánh trên thân.
Sửa sang việc nước nền phong hoá,
Tiến cử nhân tài bậc chí nhân.
Bầy kế sâu xa từng dẹp giặc,
Đội ơn to lớn thưởng nhiều lần.
Nhà ông xuân rộng nay như biển,
Hiền sĩ bốn phương muốn được gần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trâm anh dòng dõi đại thần,
Nếp nhà truyền lại trên thân gánh gồng.
Sửa sang việc nước thuần phong,
Nhân tài tiến cử vun trồng chí nhân.
Kế bầy dẹp giặc xa gần,
Đội ơn to lớn nhiều lần thưởng công.
Nay xuân như biển nhà ông,
Bốn phương hiền sĩ muốn gần được ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời