30/01/2022 00:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Nam Đường công Trần kinh lược
贈南塘公陳經略

Tác giả: Phạm Nhân Khanh - 范仁卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 24/08/2008 02:34

 

Nguyên tác

胄出三槐舊將門,
家傳衣缽式猶存。
經綸庶務裨元化,
薦引群才奉至尊。
伐叛已曾施遠略,
疏勞旋復拜隆恩。
公門今日春如海,
桃李叢中願托根。

Phiên âm

Trụ xuất tam hoè cựu tướng môn,
Gia truyền y bát thức do tồn.
Kinh luân thứ vụ tì nguyên hoá,
Tiến dẫn quần tài phụng chí tôn.
Phạt bạn dĩ tằng thi viễn lược,
Sơ lao toàn phúc bái long ân.
Công môn kim nhật xuân như hải,
Đào lý tùng trung nguyện thác côn (căn).

Dịch nghĩa

Dòng dõi công thần vốn nơi cửa tướng,
Nhà vẫn còn truyền lại về nếp xưa.
Sửa sang mọi việc giúp cho nề giáo hoá của nhà vua,
Tiến cử nhân tài để phụng sự bậc chí tôn.
Khi đi đánh giặc đã từng bầy kế sâu xa,
Lúc thưởng công lao, nhiều lần đội ơn to lớn.
Cửa nhà ông hôm nay xuân rộng như biển,
Hiền sĩ muốn được gần gũi Người.

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Dòng dõi trâm anh bậc đại thần,
Nghiệp nhà nếp cũ nặng trên thân.
Kinh luân vì nước rèn phong hoá,
Tiến dẫn giúp vua đúc trí nhân.
Dẹp loạn từng phen dâng sách lược.
Công lao mấy dịp đội long ân.
Ông nay đầy cửa là xuân cả,
Hiền sĩ vui theo đứng chật sân.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhân Khanh » Tặng Nam Đường công Trần kinh lược