15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 23/08/2008 02:26

贈八灘裨將

八灘裨將叢林虎,
老氣雄吞十萬夫。
直豎神幡劘敵壘,
輕提慧劍剪凶徒。
臨風密誦祈軍咒,
向日連書破賊符。
早趁功名遄奏凱,
凌煙添畫國師圖。

 

Tặng Bát Than tỳ tướng

Bát Than tỳ tướng tùng lâm hổ,
Lão khí hùng thôn thập vạn phu.
Trực thụ thần phiên my địch luỹ,
Khinh đề tuệ kiếm tiễn hung đồ.
Lâm phong mật tụng kỳ quân chú,
Hướng nhật liên thư phá tặc phù.
Tảo sấn công danh thuyên tấu khải,
Lăng Yên thiêm hoạ quốc sư đồ.

 

Dịch nghĩa

Tỳ tướng Bát Than là con hổ trong rừng rậm,
Khí thế hùng mạnh nuốt đứt mười vạn binh.
Dựng thẳng cây phướn thần, san bằng luỹ địch,
Nhẹ mang thanh kiếm tuệ, trừ bọn gian hung.
Đứng trước gió mật niệm thần chú cầu cho ba quân,
Hướng lên mặt trời liên tiếp viết bùa phá giặc.
Sớm tiến bước công danh, gấp tâu khúc khải hoàn,
Gác Lăng Yên sẽ vẽ thêm bức tranh vị quốc sư.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Hổ rừng, tuỳ tướng Bát Than,
Sức cao khí nuốt muôn ngàn tinh binh.
Phướn thần dựng, san địch thành,
Nhẹ dơ kiếm tuệ tan tành lũ hung.
Miệng hô gió nổi đùng đùng,
Quăng bùa áp trận, giặc cùng phải tan.
Công huân vui khúc khải hoàn,
Quốc sư bức vẽ bầy đàn Lăng Yên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bát Than tỳ tướng hổ trong rừng,
Mười vạn nuốt binh thế mạnh hùng.
Dựng thẳng phướn thần, san luỹ địch,
Mang thanh kiếm tuệ, trừ gian hung.
Giúp ba quân trước niệm thần chú,
Phá giặc viết bùa hướng không trung.
Tiến bước công danh hoàn khải khúc,
Lăng Yên gác vẽ quốc sư tranh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bát Than tỳ tướng hổ rừng,
Nuốt binh mười vạn mạnh hùng thế cao.
Phướn thần san luỹ lấp hào,
Mang thanh kiếm tuệ, trừ bao gian hùng.
Giúp quân trước niệm chú cùng,
Viết bùa phá giặc không trung hướng trời.
Công danh tiến bước gặp thời,
Lăng Yên gác vẽ tranh người quốc sư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời