Xuống núi mấy ngày về lại non,
Núi đồi thích ở thảnh thơi còn.
Pha trà thông viện hương ngào ngạt,
Suối hạc rửa đồ nước chứa chan.
Thiền giá mở chân như vạn thuở,
Lời thơ chính quả lộ niềm tràn.
Trở về chốn núi mây sâu thẳm,
“Pháp vũ” ngầm đưa rửa thế gian.