Xuống núi mấy ngày về lại non,
Núi đồi thích ở thảnh thơi còn.
Pha trà viện thông hương ngào ngạt,
Suối hạc rửa đồ nước chứa chan.
Thiền giá mở chân như vạn thuở,
Lời thơ lộ niềm chính quả tràn.
Trở về chốn núi mây sâu thẳm,
“Pháp vũ” ngầm đưa rửa thế gian.