Tập thơ Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội Nhà văn, 2015.